Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 2119 Pécel, Maglódi út 57.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Tevékenységünk

 

2023.

Örökös Ökoiskola cím elnyerése

Iskolánk Örökös Ökoiskola cím elnyerésére nyújtott be pályázatot az oktatási hivatal felületén. Örömmel értesitek mindenkit, hogy 2023 szeptembertől visszavonásig az Örökös Ökoiskola cím viselésére jogosultak lettünk.

„A Cím viselésével hazánk, Magyarország és a Kárpát-medence természeti örökségének védelme, a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az Ökoiskola, és kiemelten az Örökös Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen tanulóik számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik.”

Versenyek

Iskolánk két csapata az őszi Szeresd a Földet cím vetélkedőn 2. helyezést értek el, míg a Scan4chen országos vetélkedőn 5. helyezéssel gazdagodott. 2023 tavaszán ismételten indultunk egy csapattal a Szeresd a Földet vetélkedőn, ahol ismételten 2. helyezést értünk el.

 

Együttműködés a Nemzeti Parkokkal és a Nébih-el

A környezettudatosság és a fenntarthatóság terjesztése az Ökoiskola alapvető feladata. Magyarország nemzeti parkjaihoz és a Nébih – maradék nélkül program vezetőjéhez fordultunk kiadványok és promóciós anyagokért. Sorra érkeztek hozzánk a postán feladott csomagok.

Hálás szívvel köszönjük!

 

Túraszakkör

Teszedd

 

2022.

Madárodu és madáretető készitő projekt

Ökofal és kertünk madarai ismertető

Passzold vissza tesó! program

 

Intézményünk 2016- ban nyerte el az „ÖKOISKOLA” címet.

„A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatukban foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel.

Iskolánk és kollégiumunk (a volt Fáy kastély) a Fáy család péceli birtokán, egy háromhektáros gyönyörű parkban fekszik.

Az intézmény 1985-től nagy átalakuláson ment keresztül és dinamikusan fejlődik napjainkban is. A képzési profil bővült a lótenyésztő szakmunkás, majd a mezőgazdasági és közgazdasági szakközépiskolai képzéssel. (Pénzügyi – számviteli, mezőgazdasági technikus, valamint mezőgazdasági vállalkozó szakot indítottunk.)

Az iskola hitvallása, hogy segítse a hátrányokkal küzdőket, valamint a tehetségesek megfelelő fejlődését is. Szakköreink, korrepetálásaink, továbbá tanáraink folyamatos továbbképzése mind ezen célok megvalósítását szolgálják.

Valamennyi képzési formában megteremtettük a tárgyi feltételeket is. Az iskola tangazdasága a Gödöllői-dombság tájvédelmi körzet közvetlen szomszédságában található illetve, bizonyos területek természetvédelmi terület részei. Az iskola kiemelkedően szép természeti környezete miatt is komoly hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Iskolánk kertészettel, üvegházakkal, 150 ha földterülettel, tangazdasággal, lovardával, komoly állatállománnyal rendelkezik. Az oktatást korszerű számítógéppark és mezőgazdasági gépek segítik, amelyek nagy részét pályázatok útján nyertük.

12000 kötetes könyvtárral és szaktantermekkel (kémia, biológia, szakmai, nyelv) rendelkezünk.

Tanulóink szakmai- nyelvi képzését segítik az évenként szervezett külföldi és a svéd diákok intézményünkben töltött szakmai gyakorlata. Végzett tanulóink Németországban és Svédországban bővíthetik szakmai ismereteiket, angol és német nyelvtudásukat.

Alapítványunk, a Péceli Fáy András Alapítvány segíti az iskolai oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek megteremtését, támogatja a tanulók rendezvényeit, s szervezi a külföldi szakmai gyakorlatokat is.

Intézményünk kiterjedt külföldi partnerkapcsolatokkal (osztrák, svéd, határon túli magyar) rendelkezik. Az ausztriai Mistelbachban levő mezőgazdasági szakiskolával 2003 őszén kötöttünk partneriskolai megállapodást. Ennek keretében tanulóink minden évben több hetes szakmai gyakorlatot tölthetnek Ausztriában, ahol nyelvtudásuk fejlesztése mellett számos kulturális programban is részük lehet.

Szerbiában, Vajdaságban tanulóink rendszeresen látogatják a „Határtalanul” program keretében a topolyai mezőgazdasági iskolát. Ebben a tanévben is nyertes pályázatunk keretében Pécelen a Ráday-kastély parkjában, és Topolyán a város főterén közös parképítést végzünk.

A pedagógiai munka fontos részét képezi a meglévő szép és nemes hagyományok ápolása, melyek fontos nevelési tényezők is egyben. Iskolánkban a hagyományos ünnepeken kívül minden évben megrendezzük a tanulók bevonásával a Gólyabált, a Mikulás- és Karácsonyi ünnepségeket. A végzős diákok szalagavatója és a Ballagás teszik még élménydúsabbá, értékesebbé a tanulói éveket, közösségformáló, élményt adó lehetőségeikkel.

Iskolánk kiemelt rendezvénye az április hónapban megtartott Fáy Lovasnap, amely bepillantást enged az intézményben folyó szakmai képzésbe. Lovász tanulóink bemutatókat tartanak a lovas sportok valamennyi ágában, így például fogathajtásban, díjlovaglásban.

10 éven belül iskolánk harmadjára is a lovász szakma országos versenyének házigazdája lesz. 2017. április 10. és  12. között kerül megrendezésre az Országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny  XVII. alkalommal.

Nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a természeti és kulturális emlékeink megfigyelése, a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése.

Tanulóinknak meg kell tanulniuk, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használják. Intézményünk mezőgazdasági jellegéből adódóan ennek a szemléletnek a kialakítása rendkívül fontos.

Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka világában hatékonyan alkalmazható legyen.

Arra törekszünk, hogy iskolánk külső-, belső megjelenése is ezt a személetet tükrözze. Mindenki fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak.

Ehhez mindenki – pedagógusok, technikai munkatársak egyaránt – tevékenyen hozzájárul a saját munkaterületei és tevékenységei során.

 

Tevékenységeink

 

Az intézmény arculata, dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljaival. Lehetőséget ad a diákoknak az intézményi környezet (osztályterem, folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, udvar kialakítás) alakításában való részvételre a tervezés és a megvalósítás során. 

Az oktatási órák zöme a tangazdaság területén a szabadban zajlik, mely 60 ha szántó, 2 ha gyümölcsös, mintegy 90 ha erdő, mező, állatház, kertészet és a Kishársas lovarda területe. A tanulók szabad környezetben valós körülmények között megtapasztalva sajátíthatják el az elméleti anyagokat szakoktatóik segítségével. A kertészetben komposztálót alakítottunk ki. Itt zúzzuk össze a keletkezett ágakat, gallyakat, melyeket később felhasználunk a virágágyások feltöltéséhez és szépítéséhez.

A környezeti neveléstől a környezettudatos képzés elengedhetetlen követelmény korunk társadalmában, hiszen mindennapi életünket egyre inkább befolyásolják a globális történések. A világ megértéséhez a globális látásmód, s ezen belül is a kritikus látásmód különösen nélkülözhetetlen. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, amely által felelős elkötelezettséget vállalhatnak egyéni vagy közösségi tetteikben.

Mindez úgy valósítható meg, ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, és így képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a természet és az ember alkotta értékek felismerésére, megőrzésére és harmonizálására, az ehhez kapcsolódó állampolgári kötelességeik és jogaik vállalására, valamint gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé válhat.