Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 2119 Pécel, Maglódi út 57.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Munkaközösségek

Munkaközösségeink

 

Közismereti munkaközösség

A közismereti munkaközösség kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, a vizsgákra való felkészítést és a felzárkóztatást. A tehetséggondozás mellett szeretnénk iskolánk tanulóival jobban megkedveltetni azokat a közismereti tantárgyakat is, amelyekben eddig esetleg gyengébb teljesítményt nyújtottak. Ezt háziversenyek, játékos vetélkedők keretében valósítjuk meg. A tehetséggondozás jelenleg legfontosabb színtere az emelt szintű érettségire való felkészítés. A felzárkóztatás hagyományos módja, a tanórán kívüli tantárgyi korrepetálás szintén szerepel munkaközösségünk feladatai között. A munkaközösség küldetésének tekinti továbbá a szakmai tantárgyakra épülő tudás mellett olyan általános műveltséget nyújtó tudás átadását, amely az érettségin kötelező közismereti szaktárgyakon keresztül biztos alapot nyújt az egyes évfolyamokon való továbbhaladásra, valamint a továbbtanulásra, a társadalomban való boldogulásra. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk diákjai megismerjék irodalmi értékeinket, történelmi hagyományainkat, más népek nyelvét és kultúráját, védett természeti és kulturális örökségünket. A tanórán kívüli foglalkozások szervezésével próbáljuk a tanulók szemléletmódját tágítani, igyekszünk kialakítani az újdonságra, kultúrára való igényüket a hagyományos formák iránt is, alternatívát kínálva az internet korosztályukat befolyásoló, uraló tényezőjével szemben. Ehhez a Petőfi Emlékév programja és a Fáy Nap rendezvénye nyújtanak keretet és lehetőségeket.

 

Szakmai munkaközösség (része az örökös ökoiskola)

Célunk a szakterületen tanuló diákok minél szélesebb körű, magasabb színvonalú képzésének megvalósítása annak érdekében, hogy szakképesítésük megszerzését követően minél nagyobb esélyük lehessen a szakmában való elhelyezkedésre, ill. a szakmai tovább fejlődésre. A szakma szeretetének elmélyítése az oktató-nevelő munka során. A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás összehangolása. Hangsúlyt fektetni az ökológiai gondolkodás kialakítására. Az iskola vagyonának, terményeinek (gyümölcsös megfigyelése) megőrzése. A tanulók folyamatos felkészítése a szakmai érettségire, a szakmai vizsgákra, a továbbtanulásra és a szakmai versenyeken való eredményes szereplésre. Aktív részvétel a többi munkaközösség munkájában. Hosszútávú cél: Állatlétszám növelése (pulyka, gyöngytyúk, juh, szvm, sertés). Fajta sokszínűségre való törekvés, az őshonos fajták bemutatása. Szaktantermek kialakítása: növénytermesztés, állattenyésztés, gépészet, kertészet. Eszközpark bővítése: fűkasza, fűnyíró, kerti kistraktor, stb.

Örökös Ökoiskola

A szakképzőiskolában, technikumban és a kollégiumban tanulók környezettudatos magatartásának folyamatos építése, megfelelő attitűdök kialakítása a fenntarthatóságra nevelés alapvető feladata. Célunk olyan fiatalok nevelése, akik felelősséget éreznek az őket körülvevő természet értékeinek megőrzése iránt, annak tudatában, hogy a környezetünk állapotától függ mentálhigiénés egészségünk, társadalmi-, valamint gazdasági szerepünk. Kollégáink igyekeznek a 7. pedagógus kompetenciát kialakítani és közvetíteni: „a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja”. Iskolánk valamennyi tanulójától elvárt a környezettudatos magatartás, mely magában foglalja mindazokat a képességeket, készségeket, amely a későbbiekben beleágyazódik a társadalmi attitűdökbe.

Jelmondatunk: "A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön" (David Brower)

 

Osztályfőnöki munkaközösség

A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt értékek, alapvető követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók – adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, tapasztalataikkal összhangban – minél teljesebben kibontakoztathassák személyiségüket.

A serdülők és ifjak képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával ösztönözzük a személyiségfejlesztő oktatást. Mindezek megvalósulása érdekében intézményünk szakmai programja, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a munkának, mely fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat.

Ebben a pedagógiai tevékenységben meghatározó szerepe van az osztályfőnöknek, aki a legtöbb ismerettel rendelkezik az osztályába járó gyerekekről. Neki van a legoptimálisabb lehetősége arra, hogy tanítványait egyénre szabott tanácsokkal, útmutatással, adott esetben segítséggel lássa el.

Az osztályfőnöki munkaközösségünk célja az osztályfőnökök munkájának megsegítése, összehangolása, mely jelenti az azonos nevelési elvek, értékszemlélet kialakítását, az osztály közösségé formálásának feladatát, a pontos információ áramlás elősegítését, valamint az adminisztrációs munka egységesítését, megsegítését.

 

Beiskolázási és kollégiumi munkaközösség

A munkaközösség célja: A tavalyi tanévhez hasonlóan sikeres beiskolázási tevékenység és iskolamarketing folytatása.

Iskolánk imázsának kialakításáért szeretnénk reklámanyagokat, szóróanyagokat, beiskolázási kiállítási anyagok létrehozni, azokat aktualizálni. Rendezvényeken való megjelenést és az azokon való iskola reklámozást alapvető fontosságúnak tartjuk. Saját rendezvények létrehozása (Fáy napok), nyílt napjaink színesítése iskolánk népszerűsitését szolgálja. Általános iskolásokhoz szeretnénk eljuttatni szóróanyagainkat, képzési kínálatunkat és beiskolázás gyanánt iskolánk népszerűsitését, képzési kínálatát célzó előadásokat tartani.  Fontosnak véljük iskolánk weboldalának, facebook oldalának, instagram oldalának folyamatos kezelését, tartalommal történő feltöltését. Iskolánk marketing arculatát segíti az egyenpóló, mely az egységes megjelenést segíti.  Az itt tanult régi diákok bevonásával a végzős diákjaink részére szeretnénk előadókat meghívni iskolánkba, ahol az adott szakmák kerülnének bemutatásra. Az felsőfokú képzések ismertetése érdekében egyetemek képviselőjét szeretnénk meghívni a képzési kínálatuk bemutatására. Célunk a pályaválasztás segítése.

Kollégiumi munkatervünk összeállításánál fő szempontunk megfelelni a törvényi követelményeknek, és az iskolai Szakmai Program célkitűzéseinek. A lakhatási feltételek biztosítása mellett elsődleges célunk a tanulási feltételek megteremtése, a hátránykompenzáció, valamint a tanulói érdeklődésen alapuló szabadidős tevékenységek biztosítása. Tantestületünk tagjai szem előtt tartják a diákok segítését, a kölcsönös bizalmon alakuló kapcsolatépítést és ápolást. A ránk bízott diákok testi és lelki épsége minden felett álló érdekünk. Hisszük és valljuk, hogy a kollégium a diákok „második otthona”, ahol nem csak „laknak”, hanem „élnek” is, ahová örömmel kell, hogy visszatérjenek minden vasárnap délután. Ennek érdekében színes, szórakoztató, tartalmas, ugyanakkor nevelő célzatú tevékenységeket szervezünk a DÖK segítségével kollégistáinknak. Nem elég azonban a gazdag program kínálat. A pedagógus szakmai rátermettségét kell bizonyítania azzal, hogy motiválni tudja diákjait a különböző programok szervezésére, lebonyolítására, valamint részvételre. Ezen a területen a személyes jelenlétet és példamutatást tartjuk a legfontosabbnak. Meggyőződésünk, hogy személyes példaadással lehet a leghatékonyabban nevelni. Tantestületünk hittel, elszántsággal és a kollégiumi szakma iránti elkötelezettséggel azonosul feladataival, s bár a mindennapok gondjai minket sem kímélnek, arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező fiatalok meghatározó, személyiségüket pozitívan befolyásoló ismereteket és élményeket szerezhetnek nálunk.